REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ziarnko Do Ziarnka

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług przez sklep internetowy Ziarnko Do Ziarnka.

2. Sklep internetowy [dalej „Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin"].

3. Właścicielem Sklepu jest Polskie Przysmaki Małgorzata Jędrzejczak, Al. KEN 94/144, 02-777 Warszawa, NIP 5212090737, tel. +48 576 578 511, adres e-mail: info@zianrkodoziarnka.sklep.pl  – zwana dalej Sprzedawcą.

4. Kontakt ze Sklepem odbywa się poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie sklepu (w zakładce Kontakt), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail info@ziarnkodoziarnka.sklep.pl) oraz za pośrednictwem rozmowy telefonicznej (na nr telefonu +48 576 578 511).

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem i jego akceptacja jest warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Akceptacji dokonuje się w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Regulamin jest w sposób ciągły dostępny na stronie internetowej Sklepu – tak, że można się z nim w każdej chwili zapoznać. Regulamin można pobierać, zapisywać i drukować.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Zawartość niniejszego Regulaminu jest regulowana poprzez Ustawę o prawach konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014, Nr 827). Wszystkie punkty, które nie został określone w Regulaminie, regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

§2

Definicje

Pojęcia, których używamy w Regulaminie, mają niniejsze znaczenie:

1.Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

2.Klient – osoba, która dokonuje zamówienia w Sklepie lub korzysta z jakichkolwiek innych usług Sklepu i która:

– jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

– jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

– jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

3.Konto – to wydzielona i przypisana danemu Klientowi część Sklepu, w której są zapisane dane, dotyczące aktywności Klienta i za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w obrębie Sklepu.

4.Towar – oferowane przez Sklep przedmioty, dokładnie opisane przy prezentacji każdego z produktów; zamiennie z pojęciem Towar może być używane pojęcie Produkt.

5.Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

6.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienie określa rodzaj i liczbę Towaru oraz zawiera zgodę na wybraną formę wysyłki oraz pokrycie jej kosztu.

7.Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta oraz adresu odbiorcy towaru. Wymagane dane to: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz adres e-mail Klienta.

3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, a także termin i sposób dostawy, podane na stronie Sklepu.

5. Produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych należy zamawiać w ilościach zawartych w opakowaniach zbiorczych.

6. Produkty, dostępne w pojedynczych opakowaniach, można zamawiać w dostępnej w Sklepie ilości w ramach jednego zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”.

7. Po zakupie Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji.

§4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Oferowane przez Sklep formy płatności obejmują:

 • Przelew – wpłaty Klient dokonuje na numer rachunku bankowego, który jest mu przekazywany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu, Sklep rozpoczyna realizację zamówienia.
 • Płatność elektroniczna – dokonanie wpłaty za pośrednictwem Internetu Sklep oferuje transakcje kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), ePrzelewem (lista obsługiwanych banków dostępna jest po wyborze tej formy płatności na odpowiednim etapie zamówienia), inne – płatność gotówką przy odbiorze (tam, gdzie Sklep udostępnia taką możliwość), płatność portfelem elektronicznym.
 • Operatorem płatności kartami płatniczymi jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Płatność za pobraniem – opłata za zakupy uiszczana jest kurierowi podczas dostawy. 

2. Ceny przesyłek należy doliczyć do cen Towarów. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za oba składniki zamówienia: Towar i przesyłkę.

4. W przypadku gdyby płatność za Zamówienie nie została dokonana w ciągu 3 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sklep. Jeśli jednak Klient wybrał podczas składania Zamówienia płatność elektroniczną i jej nie zrealizował, system Sklepu automatycznie anuluje takie Zamówienie po upływie godziny.

§5

Wysyłka towaru

1.Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych kurierskich (np. DPD, Fedex, InPost).

2.Na życzenie Klienta i po uiszczeniu odpowiedniej, dodatkowej opłaty zakupiony i wymagający specjalnych warunków wysyłki Towar wysyłany jest w specjalnym, termicznym opakowaniu, zapewniającym Towarowi utrzymanie odpowiedniej, niskiej temperatury przez 48 godzin.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub płatności za pobraniem, termin wysyłki liczony jest od daty pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności przelewem elektronicznym lub tradycyjnym, termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. Termin wysyłki zawsze liczony jest w dniach roboczych. Termin „24 godziny" oznacza kolejny dzień roboczy, „48 godzin" oznacza 2 dni robocze, „3 dni" oznacza 3 dni robocze itd. od dnia określonego w pkt. 2 lub 3 powyżej.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien w pierwszej kolejności przesłać do Sklepu e-mail na adres reklamacja@ziarnkodoziarnka.sklep.pl z opisem i zdjęciem przyczyny reklamacji oraz – dopiero na żądanie sklepu – odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

5. Sprzedawca zastrzega, że kluczowym do oceny zasadności reklamacji jest opis Produktu (który zawiera kluczowe informacje na jego temat) w Sklepie, a nie zdjęcie Produktu. Producenci produktów czasem zmieniają wygląd opakowań produktów spożywczych, pozostawiając zawartość i skład bez zmian. W takim przypadku rozbieżność pomiędzy zdjęciem a faktycznym wyglądem produktu nie będzie traktowana przez Sprzedawcę jako uzasadniony powód zwrotu produktu przez Konsumenta za zwrotem zapłaconej ceny.

6. Wybór przewoźnika, który dostarczy Towar, należy do Klienta. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest usługa transportowa wybranego przewoźnika (w tym uszkodzenie lub zniszczenie paczki) wówczas reklamacja będzie rozpatrzona z uwzględnieniem konsekwencji zapisów powszechnie dostępnych regulaminów świadczenia usług przewozowych danego przewoźnika.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy ma Klient będący Konsumentem oraz osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, pod warunkiem, że zawierana ze sklepem umowa nie ma charakteru zawodowego, tzn. nie dotyczy bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.

2. Klient będący Konsumentem oraz określona powyżej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres e- mail odstapienie@ziarnkodoziarnka.sklep.pl w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Odstępujący zobowiązany jest do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od zwrotu przez Odstępującego od umowy Towaru w stosunku którego Odstępujący odstępuje od umowy i stwierdzenia, że zwracany Towar spełnia warunki, upoważniające go do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Właściciel Sklepu zwraca Odstępującemu zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą;

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;

 •  produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

6.W przypadku naszego Sklepu najważniejszy jest punkt przedostatni: Klient, kupujący towar świeży i szybko psujący się, np. świeże wędliny, nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w myśl Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§8

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Ziarnko Do Ziarnka.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta przez Sklep.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Opinie i wypowiedzi

1. Sklep oferuje Klientom możliwość zamieszczania na łamach Sklepu opinii oraz wypowiedzi odnoszących się do Towaru lub przebiegu transakcji oraz możliwość komentowania wpisów na Blogu.

2.Dodający wypowiedzi, komentarze czy opinie Klient zaświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich praw do zamieszczanych treści, w szczególności autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.

3. Klient jest zobowiązany do redagowania swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii w zrozumiały sposób. Zobowiązany jest także do przestrzegania przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – opinie i komentarze nie mogą naruszać dóbr osobistych, mieć charakteru zniesławiającego lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczane wypowiedzi nie mogą też stanowić tzw. spamu.

4. Zamieszczając wypowiedź lub opinię Klient przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na wykorzystanie wypowiedzi przez Sprzedawcę, który jednocześnie nabiera prawa do jej publikowania oraz opracowywania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, informacji o zmianach Regulaminu należy szukać na stronie Sklepu w zakładce Regulamin. Regulamin jest na stronie Sklepu dostępny w sposób nieprzerwany, więc Klient ma stały dostęp do jego treści.

3. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia zmiany w Regulaminie.